23.05.2017
Kirjaston etusivuDiakin etusivuKirjaston palvelut aakkosissaHenkilökunta ja kirjastot

Helsingin yksikön kirjasto
Amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyn 2006 palaute ja vastauksia, vuoden 2004 kyselyn lukuja suluissa


Helsingin yksikön kirjasto sai tänä vuonna 169 vastausta (v. 2004 160), joista 142 (130) tuli amk-opiskelijoilta ja 12 (20) amk-opettajilta. Kirjaston palvelujen onnistumista saattoi arvioida asteikolla 1-5. Kokonaisuutena katsottuna lähes kaikissa vastauksissa näkyy hienoinen kasvu tyytyväisyydessä verrattuna vuoteen 2004. Olemme siis kasvattaneet onnistumisia asteikolla yhden, jopa kolmen kymmenyksen verran.

Tärkeimpinä palveluina, arvosana 4,8, asiakkaamme pitävät tänäkin vuonna painettujen kokoelmien riittävyyttä (sama vuonna 2004) sekä palvelua kokonaisuudessaan (4,7 vuonna 2004). Tärkeydessä seuraavina tulevat arvosanalla 4,7 Diana-kokoelmahaun helppous, lainattavan aineiston riittävyys, kokoelmien ajantasaisuus sekä kirjaston luontevuus osana työtä ja opiskelua. Vuodesta 2004 nämä ovat nousseet kymmenyksellä. Vähiten painoa, mutta kuitenkin yli arvosanan 4, asiakkaat antavat tiedottamiselle, elektronisten kokoelmien riittävyydelle, tiedonhankinnan opetuksen vaikuttavuudelle sekä sille, että kirjastohenkilökunta tuntee opintojen sisällöt. Tilanne ei ole muuttunut vuodesta 2004, mm. tiedottamisen tärkeys koettiin tuolloin vähäisimmäksi arvosanalla 3,9.

Kirjaston palvelujen kokonaisarvosanaksi saimme 4,3 (4,1 vuonna 2004). Henkilökunnan ohjaustaidot arvioitiin parhaimmaksi palveluosioksi arvosanalla 4,5 (4,4). Arvon 4,3 saivat kumpanakin vuonna myös osiot: "kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan" ja "kirjasto on luonteva osa opiskelua". Vuoden 2004 kyselyssä aineiston sopivuus omiin tarpeisiin sai arvion 4,0. Tänä vuonna aineistoista oli kaksi kysymystä, joista painettujen aineistojen tarkoituksenmukaisuus sai arvosanan 4,3 ja elektronisten aineistojen tarkoituksenmukaisuus sai arvosanan 4,0. Tasoon 4,2 arvioitiin tänä vuonna elektronisten palveluiden toimivuus, niiden tarkoituksenmukaisuus, kirjaston taidot ohjata hankkimaan tietoa myös Diakin kirjaston ulkopuolelta, Diana-kokoelmahaun helppous, painettujen lehtikokoelmien riittävyys ja kokoelmien ajantasaisuus.
Heikoimman arvosanan 3,2 Helsingin yksikön kirjasto saa tiloista (vuonna 2004 2,9) ja lainattavan aineiston riittävyydestä 3,4 (v. 2004 3,1). Asiakkaiden palveluodotusten ja kirjaston onnistumisen välillä oli suurin kuilu (1,3) lainattavan aineiston riittävyydessä (v. 2004 1,4) ja tiloissa 1,1 (v. 2004 1,0).


Oppimisympäristö:
Tilat ja aukiolo

Tietokoneet

Aineistot

Ohjaus, neuvonta

Elektroniset aineistot

Palvelut yleensä


OPPIMISYMPÄRISTÖ (48 kommenttia / 57 vuonna 2004)

Kirjaston tilat, työrauha, aukioloajat

Kirjastotilojen ahtautta ja huonoa ilmastointia kommentoitiin tänäkin vuonna yhteensä 29 kertaa (28 kommenttia vuonna 2004). Tänä vuonna korostuivat erityyppisten työskentelytilojen tarpeet, etenkin rauhallista lukutilaa kaivattiin, samoin rauhallista työtilaa tietokonetyöskentelyyn. Tällä hetkellä vallalla oleva tiimityöskentely on yleensä keskustelun värittämää. Melua lisää myös kännykän käyttö. Pari kommenttia tuli myös ahtauden aiheuttamasta sokkeloisuudesta. Aukioloaikoja toivottiin lisää neljässä palautteessa. Ahtaudesta huolimatta kirjasto koettiin kolmessa palautteessa viihtyisäksi ja mukavaksi.

Kirjaston vastaus:

Kirjaston tilojen ahtaus on tiedossa koko talossa. Tulevista ratkaisuista tiedotetaan päätösten edetessä myöhemmin lisää.

Tilojen käyttöä on profiloitu niin, että lehtisalissa olisi hiljaista tietokonetyöskentelyä, sen takana olevassa huoneessa hiljaista työskentelyä ilman tietokonetta. Muissa tiloissa ryhmien keskustelu hillityllä äänellä tietokoneen äärellä olisi mahdollista. Kun tehdään paljon ryhmätöitä, ei ääntä voida välttää. Pallo tässä asiassa on meillä kaikilla. Työrauhatoiveen voisi varmaan esittää jokainen joko suoraan naapurille tai henkilökunnan kautta.

Aukioloaikoja on pyritty sovittamaan aikoihin, jolloin on eniten käyttöä. Kirjastojärjestelmästä voi seurata kirjaston käytön ruuhkahuippuja, ja tästä ilmenee että kirjaston käyttö hiljenee ratkaisevasti klo 16.30 jälkeen. Kirjaston aukioloja korjattiinkin edellisen kyselyn jälkeen: ma-to 9-18.30, pe 10-16. Perjantain aukioloaika johtuu kirjastotiimin viikkopalaverista.

Tietokoneet: määrä, sijoittelu, tekniset ongelmat

Tietokoneita toivottiin lisää tälläkin kertaa kahdeksassa vastauksessa ja useassa toivottiin tietokoneiden sijoittelua myös rauhallisiin tiloihin. Verrattuna vuoden 2004 palauteryöppyyn näyttävät tietokoneiden toimimattomuus tai tulostamisongelmat olevan vähäisiä. Yksi toivoi lisää mikrotukea auttamaan tehtävien teossa tietokoneella. Yhdessä palautteessa toivottiin usb-muistitikkujen käyttömahdollisuutta kaikkiin koneisiin.

Kirjaston vastaus:

Tietokoneiden sijoittelussa on pyritty mahduttamaan tietokone kaikkialle, mihin se on mahdollista. Näin on saatu nostettua koneiden määrää, vaikkakin viihtyisyyden kustannuksella. Tilojen käyttöä on profiloitu niin, että lehtisalissa olisi hiljaista tietokonetyöskentelyä, sen takana olevassa huoneessa hiljaista työskentelyä ilman tietokonetta. Muissa tiloissa ryhmien keskustelu tietokoneen äärellä olisi mahdollista. Käsikirjastohuoneessa on lisäksi kahdelle ryhmälle keskustelutiloja ilman tietokonetta. Tietokoneiden sijoittelu kirjaston kokoelmahuoneisiin tukee oppilaitoksen tiimipedagogiikkaa. Pelkästään tietokonetyöskentelyyn löytyy tiloja kerroksesta K1.

Tietokoneiden määrää on lisätty koko ajan, mutta tällä hetkellä ei lisäkoneille juuri ole tiloja. Viesti konetarpeesta viedään eteenpäin tiloja suunnitteleville.

Sivun alkuun

AINEISTOT (24 kommenttia / 43 vuonna 2004)

Helsingin yksikön painetut kokoelmat saivat korkean arvosanan ja sanallista kiitosta. Avoimessa palautteessa reagoitiin pääasiassa tenttikirjojen liian pieneen kappalemäärään (17 kommenttia). Yksi toivoi lisää lyhytlainakappaleita, toinen pidempiä laina-aikoja. Yksi kommentoi tenttikirjojen valintavastuuta opettajien ja kirjaston välillä. Kaksi vastaajaa kommentoi kirkollisen kirjallisuuden kokoelman vanhahtavaa yleisvaikutelmaa, toinen heistä on myös ilahtunut alan uutuuksien määrästä. Yhdessä palautteessa mainittiin CINAHL, samoin yksi kommentoi opinnäytetietokannan hakua sekä kirjaston verkkosivujen löydettävyyttä.

Kirjaston vastaus:

Aineiston hankinnassa Helsingin yksikön suuret opetusryhmät ovat haasteellisia kirjastolle ja opetusjärjestelyille muutenkin. Paitsi määräraha myös tilanpuute rajoittaa kokoelman laajentamista. Opinto-oppaassa olevan kirjallisuuden hankkimiseksi kirjastoissa on tehty vuosia yhteistyötä opetushenkilöstön kanssa. Osa kirjallisuudesta on loppuunmyytyä ja osa hankintamäärärahasta on varattava muun kokoelman ylläpitoon. Voisimme kukin yrittää muistuttaa opetushenkilökuntaa, että tieto uusista aineistovaatimuksista saavuttaisi kirjaston mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (jotta kirjasto ehtisi täydentää kokoelmia).

Tenttikirjojen määrässä rahat eivät valitettavasti anna myöten että jokaiselle opiskelijalle hankittaisiin oma kappale (esim. 80 tai 100 kpl). Periaatteena on ollut hankkia käsikirjastokappaleen lisäksi viisi (5) lainakappaletta kutakin kahtakymmentä samaan aikaan tenttiä suorittavaa kohden. Opetus pitäisi myös yrittää järjestää niin, että opettajat sitoutuisivat käyttämään sovittuja aineistoja, eikä samaa materiaalia käytettäisi monessa opintokokonaisuudessa yhtä aikaa.

CINAHLia toivoneelle tiedoksi, että se on meillä ja löytyy esim. kirjaston sivulta osana OVID-palvelua. Kirjaston sivuja toivottiin helpommin löytyviksi Helsingin yksiön sivuilta. Kirjastolinkki löytyy yksikön pääsivulta pikalinkeistä; lisäksi suora linkki Diana-tietokantaan löytyy kirjautumiset-sivulta. Opinnäytetietokannan hakua kommentoinut on oikeassa, että haku on hankalaa, jos etsii tarkkaa aihetta. Ns. vapaatekstihaku on määritelty niin, että hakusanaa etsitään opinnäytteen koko tekstimassasta. Näin sellaisiakin termejä on mahdollista löytää, joille ei ole vielä vakiintunut omaa asiasanaa. Jos haluaa käyttää hauissa Yleisen suomalaisen asiasanaston vakiintuneita termejä, voi haut tehdä Dianan puolella. Kirjastojärjestelmästä löytyy tiedot valmistuneista opinnäytetöistä vapaasanahakuna hakusanalla "amk-opinnäytetyö". Pikarajauksella voi valita yksikön. Myös vuosirajauksen voi tehdä usealla tavalla.


OHJAUS, NEUVONTA (15 kommenttia / 21 vuonna 2004)

Kirjaston ohjaus, neuvonta ja asiakaspalvelu koetaan 18 kommentissa ystävälliseksi, joustavaksi ja asiantuntevaksi. Yhdessä kommentissa toivottiin tiedonhankinnan opetusta myöhäisemmäksi kuin opintojen alkuun. Yhdessä palautteessa toivottiin enemmän opastusta alueen muiden kirjastojen käyttöön, esimerkkinä erikoiskirjastojen portaali.

Kirjaston vastaus:

Kirjasto kiittää saamistaan virtuaalisista (ja oikeistakin) ruusuista. Tiedonlähteiden opastusta ja informaatiolukutaidon opetusta on tarkoitus oppia pienempinä osioina omana opiskelupolkunaan. Opintojen alussa kerrotaan myös verkkokirjastosta, jota kannattaa seurata AOPin jälkeenkin, sillä esim. uudehko Erikoiskirjastojen portaali lisättiin sinne heti, kun saatiin siitä kuulla.

Sivun alkuun

ELEKTRONISET AINEISTOT (6 kommenttia / 16 vuonna 2004)

Diana-kirjastojärjestelmän istunnon katkeaminen liian lyhyellä varoitusajalla sai yhden kommentin. Samoin toivottiin yhdessä palautteessa opasteita eri tietokannoista ja kahdessa etäkäyttöä kaikkiin palveluihin. Yksi toivoi lisää elektronista aineistoa, toinen lisää perinteisempää materiaalia sekavien www-sivujen sijaan. Kaksi mainintaa tuli, että henkilökunta opastaa kyllä, jos tarvitsee tukea.

Kirjaston vastaus:

Diana-tietokannan yhteyden katkeaminen on koettu ongelmaksi laajemminkin. Yhteys katkeaa, jos sitä ei ole käyttänyt muutamaan minuuttiin, jotta istuntoja ei jäisi roikkumaan ja muut joutuisivat jonottamaan vapaata yhteyttä tietokantaan. Ennen yhteyden katkeamista lisättiin näytölle varoitus, että yhteys on katkeamassa hetken kuluttua, jotta ehtii jatkaa aloittamaansa hakua.

Kirjaston laatimia oppaita ja ohjeita eri tietokantojen käyttöön löytyy Tiedonhankinnan verkkomateriaalista WebCT-ympäristöstä. Useimmille Diakin opiskelijoille on luotu tunnus tähän materiaaliin. Jatkossa opasteita löytyy myös ns. Nelli-portaalista, joka julkaistaan Diakissa syksyllä.

Aineistojen etäkäyttötunnukset on palvelu, jota kaikki tietokantojen myyjät eivät salli. Kirjastosta saa tunnukset niihin aineistoihin, joihin kustantaja tai välittäjä tarjoaa diakkilaisille käyttäjätunnuksen ja salasanan. Lisätietoa esim. Ebscosta. Syksyn mittaan tähän on tiedossa parannusta, kunhan Diakin ostamat tietokannat saadaan Nelli-portaalin kautta yhteishakuun ja etäkäyttöön.


KIRJASTON PALVELUT YLEENSÄ (20 kommenttia / 34 vuonna 2004)

Suurin osa palautteesta koskee edellä mainittuja asioita. Kommentit on lisätty lukumäärätietoihin.

Omiksi aiheikseen nousivat karhut, varaaminen ja lainausautomaatti. Kahdessa palautteessa arvostettiin sähköpostitse saapuvia karhuviestien ja nettiuusinnan helppoutta. Lainausautomaattia pidettiin myös hyvänä. Varaaminen taas koettiin yhdessä vastauksessa hankalammaksi kuin Helmet-varaus.


Sivun alkuun